تمامی کاربران و نمایندگان موظف به رعایت شرایط و قوانین وضع شده توسط فرا هاست می باشند و در صورت عدم رعایت این شروط و قوانین سرویس مشترک توسط شرکت قطع شده و هزینه ای برگشت داده نخواهد شد . قطع شدن سرویس ممکن است مربوط به سرویس اصلی مشترک یا یکی از مشتریان مشترک باشد . در این متن از فرا هاست با عنوان “سرویس دهنده” نام برده خواهد شد و مشتری یا کاربر فرا هاست “مشترک” نامیده خواهند شد.فرا هاست نیز متعهد می گردد كه در قبال دریافت مبلغ تعیین شده، خدمات تحت وب را با شرایط ذكر شده در مشخصات مجموعه ها و همچنین انتخاب كاربر، با توجه به فرمی كه كاربر ارسال می كند، به وی ارائه نماید.
اين توافقنامه محتوی مطالب و ارجاعيات سياستهای فعلی وب سایت فرا هاست بوده و برای هر يك از محصولات و خدمات قابل این وب سایت اعمال می شود. اين توافقنامه توسط و ما بين مدیر و یا میران كه در اين توافقنامه “فرا هاست” ناميده می شود از يك طرف و شما (وكيل، نماينده، وارث و جانشين شما نيز در اين قرارداد مشترك خطاب می شود) كه در اين توافقنامه “مشترك” ناميده می شويد از طرف ديگر، تنظيم شده و از لحظه تائيد كه بعنوان امضای الكترونيكی شما تلقی ميگردد معتبر و قابل اجراست.
اين توافقنامه شرايط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات فرا هاست را تعيين نموده و تعهدات فرا هاست به مشترك و بالعكس تعهدات مشترك به فرا هاست را در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشترك تشريح می كند.
اين توافقنامه مانند ديگر سياستهای فرا هاست ، به همراه تمامی تغييرات ضميمه آن، تشكيل دهنده توافقنامه ای كامل و اختصاصی بين مشترك و فرا هاست می باشد كه در رابطه با چگونگی نحوه استفاده از خدمات و محصولات فرا هاست می باشد و همچنين تكميل كننده تمامی پيشنهادات و توافقات و ارتباطات قبلی می باشد.
تمامی سياستنامه ها و توافقنامه های مربوط به خدمات و محصولات فرا هاست به صورت بخش های جداگانه در اين توافقنامه آمده است كه شامل سياستنامه های مورد بحث (UDRP) نيز می باشد. با تهيه محصولات و خدمات فرا هاست ، مشترك موافقت می نمايد كه تمامی شرايط و توافقنامه های پيوست را كه بخشی از اين توافقنامه هستند درك و موافقت نموده كه به آن عمل نمايد.
علاوه بر تمامی نقل و انتقالات مالی انجام شده توسط مشترك، مشترك با شرايط اين توافقنامه در مورد نقل و انتقالات مالی كه توسط هر شخصی كه بعنوان جانشين مشترك يا هر شخصی كه از اشتراك ايجاد شده توسط مشترك در فرا هاست استفاده می كند انجام می شود نيز، موافقت می كند. حتی درصورتيكه نقل و انتقال به جانشينی از مشترك انجام نشده باشد.
قوانين كلی مطرح شده در بند “الف” در مورد تمامی مشتركين فرا هاست اعمال می شود
الف) قوانين كلی خدمات و محصولات
1) توافقنامه و تغييرات
مشترك متعهد می شود كه با تغييراتی كه ممكن است فرا هاست هر از چندگاهی در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايی را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد می شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات فرا هاست را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زمانی كه از خدمات و محصولات استفاده می كند و از مزايای آن بهره می برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات فرا هاست انصراف دهد، هيچ وجهی از سوی فرا هاست مسترد نمی گردد.
2) اطلاعات صحيح
مشترك موافقت می نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات فرا هاست اطلاعات صحيح در اختيار فرا هاست قرار دهد و فرا هاست براي برقراری هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتی كه ارائه می دهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا فرا هاست شبهه مستدلی در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعات شما داشته باشد فرا هاست به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع نمايد.
3) حفظ اطلاعات محرمانه
شما می توانيد در اين قسمت رويه حفظ اطلاعات محرمانه در فرا هاست را مطالعه فرمائيد كه در مورد تمامی محصولات و خدمات فرا هاست اعمال می شود. اين رويه در برگيرنده حقوق مشترك و مسئوليت فرا هاست در رابطه با حفظ اطلاعات شخصي مشترك است. فرا هاست از اطلاعات مشترك بر خلاف و غير از اهداف و محدوديتهای ذكر شده در رويه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد كرد.
4) امنيت حساب
مشترك متعهد می گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامی عملياتی كه بوسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به فرا هاست اطلاع داده شود.بديهی است فرا هاست هيچگونه مسئوليتی در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگری از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده را، نمی پذيرد. مشترك همچنين موافقت می نمايد كه مسئوليت خسارتهای وارده احتمالی به فرا هاست يا ديگر مشتركين كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشترك بوده به عهده خود مشترك می باشد. مشترك مي بايست به دلايل امنيتی، اطلاعات دسترسی به حساب خود را در جای امن نگهداری نموده و در مورد عدم دسترسی ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربری و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهی است مسئوليت تمامی عملياتی كه از طريق حساب مشترك انجام می گيرد، چه بوسيله خود مشترك و چه بوسيله جانشين و نماينده وی و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك می باشد. فرا هاست از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشترك، با و يا بدون اجازه مشترك، خودداری می كند.
5) عدم استفاده غير قانونی و خلاف شرع
مشترك موافقت می نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و مقررات جاری جمهوری اسلامي ايران و همچنين قوانين جاری بين الملل انجام ندهد. چنانچه فرا هاست به علت استفاده غيرقانونی مشترك از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه(spam) و يا موارد غير اخلاقی اطلاعات مشترك را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد، هيچگونه وجهی قابل استرداد به مشترك نخواهد بود. فرا هاست حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را برای اجرای قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانونی و درخواست دستگاه های قضايی و دولتي، ضروری می داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلی يا جزئی به صلاحديد فرا هاست در هر زمان برای خود محفوظ می دارد. چنانچه خدمات يا محصولاتی توسط مشترك تهيه شده باشد فرا هاست اجباری برای نظارت بر استفاده مشترك از خدمات و محصولات را ندارد. فرا هاست اين حق را برای خود محفوظ می دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد. فرا هاست مجاز است دسترسی مشترك به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلی قطع و يا مسدود نمايد. چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانونی عليه فرا هاست ، مدیر و یا یکی از مدیران، فرا هاست مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات، به ادامه سرويس دهی به مشترك خود خاتمه دهد. چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات حاوی هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقی باشد فرا هاست مجاز به لغو سرويس مشترك خواهد بود. اعمال غيراخلاقی عبارتند از اعمالی كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويی و آزار اشخاص ثالث طراحی شده اند، اعمالی كه مغاير با قوانين جاری جمهوری اسلامی ايران و بين الملل می باشند، اعمالیكه جهت تشويق ديگران به رفتارهای غيرقانونی از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقی از تصاوير كودكان و … طراحی شده اند. اعمالی كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار می دهند. فعاليتهايی كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهای اينترنتی و اعمال تخريب ديگران طراحی شده اند و يا فعاليتهايی كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهی است اعمال غيراخلاقی تنها به موارد فوق محدود نمی گردد.
6) عدم ارسال هرزنامه (spam)، تسويه خسارت
فرا هاست به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك حساب و يا تشخيص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها) و يا نامه های ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به فرا هاست می باشد. مشترك تائيد می كند كه مفاد سياستنامه عدم ارسال هرزنامه فرا هاست را مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. اين شرايط برای استفاده از تمامی خدمات و محصولات قابل اجراست.
7) مالكيت معنوي
كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوی فرا هاست متعلق به مدیر و یا مدیران فرا هاست است. مشترك موافقت می كند كه هيچ سود يا امتيازی در اين مالكيت معنوی به وی منتقل نمی شود و متعهد می شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستی درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد. مشترك درك و موافقت می كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت فرا هاست مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاری در جمهوری اسلامی ايران می باشد و فرا هاست صادر كننده امتياز آن، صريحاً تمامی حقوق مربوط به چنين مواردی را برای خود محفوظ می دارد، همچنين مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهای شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبی از فرا هاست يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقی تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتی يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشترك واگذار نشده است.
8) هزينه و پرداخت
كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت می شوند و غير قابل بازگشت می باشند مگر اينكه به نوعی صريحا ذكر شده باشد، حتی اگر خدمات مشترك قبل از مدت زمان تعيين شده به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد. فرا هاست صريحا اين حق را برای خود محفوظ می دارد كه قيمت گذاری را بوسيله پست الكترونيك و يا بر روی وب سايت رسمی خود(فرا هاست) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشترك با ارائه كارتهای اعتباری تعيين شده، واريز به حساب بانكي، چك های حقيقی و حقوقی و روشهای ديگری كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سيستم پيش پرداخت فرا هاست قابل انجام است. مشترك می ‌تواند از طريق روشهای پرداخت تعيين شده، حساب پيش پرداخت خود را شارژ نمايد. چنانچه به هر دليل فرا هاست موفق به دريافت بدهی مشترك، از طريق روشهای پرداخت تعيين شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشترك موافقت می ‌نمايد كه فرا هاست مشترك را برای تسويه بدهی تحت پيگرد قانونی قرار دهد. چنانچه پرداختهای مشترك توسط كارت اعتباری انجام گيرد و اگر به هر دليل فرا هاست نتواند كل مبلغ بدهی مشترك بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباری وی دريافت نمايد مشترك موافقت می ‌نمايد كه فرا هاست مشترك را برای تسويه بدهی تحت پيگرد قانونی قرار دهد. بمنظور تسويه بدهی، فرا هاست خود را مجاز می داند تا بلافاصله سرويس مشترك را كه بوسيله مشترك يا از طريق وی تهيه و يا تمديد شده‌اند بدون هيچگونه اطلاع قبلی لغو و يا مسدود نمايد. مشترك توافق می كند كه در مورد تمديد خدمات دريافتی خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه فرا هاست موفق به دريافت هزينه سرويس مشترك از طريق روش پرداخت انتخابی وی نشود، فرا هاست هيچ مسئوليتی در قبال مشترك و يا شخص ثالث نخواهد داشت.
ضمانت های ويژه 9)مشترك توافق می نمايد كه فرا هاست هيچگونه ضمانت خاصی در ارتباط با سيستم پرداخت ندارد. فرا هاست صريحا اين حق را برای خود قائل است كه به روش جديد خود خدمات و محصولات را در صورت صلاحديد لغو نموده و يا انتقال دهد اين امر جهت حفظ پايداری روال حقوقی، مدنی يا جنايی برای فرا هاست ،مدیر و یا مديران و كارمندان آن می‌باشد.
10) ضامن تعهدات
مشترك يا هر شخص ديگر كه به نمايندگی ازمشترك اين توافقنامه رابا عمل تایید، به صورت الكترونيكی امضا می‌نمايد، بدين وسيله اعلام می‌كند و متعهد می‌شود كه حقوق، اختيارات و اعتبار لازم برای اجرای مفاد اين توافقنامه رادارا می باشد و هيچ‌ يك از حقوق و مزايای اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد داد. همچنين متعهد می‌شود كه 18 سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيل قانونی وی اين شرايط را دارد و به جانشينی وی اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين می نمايد كه تمام كارهايی را كه انجام می دهد با علم بر اينكه به منافع قانونی ديگران آسيب نمی زند و با منافع آنها در تضاد نيست، انجام می‌دهد.
11) رفع مسئوليت
فرا هاست تحت هيچ شرايطی در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقی(از قبيل از دست رفتن اطلاعات و …)‌ مسئول نمی‌باشد، حتی اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی(صريح يا ضمنی)‌، نقض توافقنامه و رويه‌های جانبی آن، بوده و يا عدم توانايی مشترك در استفاده از محصولات و يا خدمات فرا هاست و يا به هر علتی از دست رفتن سرویس و یا سرویسهای خریداری شده باشد. انتهای بند 12 برخی از حوزه‌های قضايی اجازه رد ضمانت ضمنی را نمی دهند ،در اين موارد موردشرح داده شده در بالا در مورد شما قابل اجرا نمی ‌باشد . بند 21 ابقاء بندهای1،7،10،12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22 در توافقنامه، در صورت لغو شدن يا خاتمه يافتن توافقنامه به قوت خود باقی می ‌ماند .
12) عدم وجود ضمانت
فرا هاست هرگونه ضمانت صريح يا ضمنی در فروش و غيره را نقض می ‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه می شوند. فرا هاست هيچگونه ضمانتی مبنی بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشترك را برآورده می كنند ، سرويسها قطع نمی ‌شوند، بدون خطا هستند و یا معايب برطرف خواهند شد، ارئه نمی ‌دهد. فرا هاست هيچگونه ضمانتی در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمی ‌دهد.
13) پرداخت غرامت
مشترك توافق می‌كند كه از فرا هاست ،نمايندگان، كارمندان، مديران، و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشی از ادعا، عملكرد، تقاضای شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمايندگان مشترك و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، محصولات يا خدمات مشترك با و يا بدون اجازه مشترك استفاده نماید و یا استفاده از خدمات و محصولاتی كه مشترك از فرا هاست خريداری نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامه‌های موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعی را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشترك موافقت می‌نمايد كه از فرا هاست در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق ‌الوكاله كه ناشی از نقض ضمانت های ذكر شده در اين توافقنامه و هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشترك، هر ادعايی مبنی بر اشتراك شما به كپی‌رايت ، علامت تجاری وحق مالكيت معنوی شخص ديگر محافظت كرده و غرامات احتمالی را بپردازد. اين غرامات علاوه بر غرامتهايی است كه مشترك از طرف خود پرداخت می‌نمايد. چنانچه شكايتی عليه فرا هاست در حال اجرا يا ارسال باشد فرا هاست بايد در اين مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال اين تعهد‌نامه به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود. فرا هاست مجاز خواهد بود در مقابل چنين ادعاهايی به روش جديد خود از خود دفاع نمايد. مشترك متعهد می‌شود كه در صورت بروز چنين ادعاهايی بلافاصله فرا هاست را جهت كنترل امور در جريان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با فرا هاست همكاری نمايد و همچنين توافق می‌نمايد چنانچه فرا هاست متوجه اقامه مشكلات نهاد دولتی، اداری يا قضايی در رابطه با اشتراك مشترك در فرا هاست گردد، علاوه بر تغيير كنترل اشتراك مشترك هرگونه اقدام ديگری را كه جهت رعايت قوانين دولتی، اداری يا قضايی لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا، انجام دهد.
14) قوانين حاكم، محل دادرسی، عدم اجازه شكايت
مشترك موافقت می‌نمايد كه محل دادرسی پرونده‌های مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط فرا هاست، در دادگاه گرگان و يا كميته مبارزه با جرائم رايانه ای واقع در گرگان باشد. مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلی كه در اين توافقنامه روشن شده‌اند شكايتی به دادگاه ارائه دهد.
15) ابلاغ های قانونی
كليه ابلاغ ها و اعلانات فرا هاست (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت اعلام خواهند شد. اخطارهای مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستی مشترك ارسال می‌شوند. در هرصورت تاريخ دريافت ابلاغ 5 روز پس از ارسال آن در نظر گرفته می‌شود. اعلانات و ابلاغ های مشترك به فرا هاست می بايست به پست الكترونيك موجود در سايت فرا هاست ارسال گردد.
16) عناوين
عناوين موجود در اين توافقنامه جنبه تفسيری دارند و چنانچه تضادی بين عناوين و مفاد توافقنامه وجود‌داشته باشد، مفاد قرارداد می بايست مرجع عملكرد قرار گيرند .
17) توافقنامه كامل
توافقنامه حاضر شامل رويه‌ها و توافقنامه‌هايی كه در اين قسمت اشاره شده (مانند رويه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بين مشترك و فرا هاست برای محصولات و خدمات ذكر شده تلقی می‌گردد.
18) تفكيك ‌پذيری
بخشهای اين قراداد تفكيك‌پذير می باشند. در صورتی كه بخشی از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرایی باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديكترين شكل به متن اصلی ،تفسير می‌گردد و ساير قسمتها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.
19) سلب اختيار
عدم اجرای بخشی از شرايط اين توافقنامه و توافقنامه های ضميمه آن توسط فرا هاست در مقابل مشترك يا ديگران به منزله سلب حق اجرای اين توافقنامه از فرا هاست نمی‌باشد.
20) وضعيت اضطراری
فرا هاست همه تلاش خود را برای پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام می‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكی خاص و ساير عوامل خارج از كنترل فرا هاست ، هر از چندگاهی ممكن است منجر به وقفه در سرويس‌دهی فرا هاست گردند. مشترك موافقت می‌نمايد فرا هاست را برای نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند.
21) عدم بهره مندی شخص ثالث
هيچ قسمتی از اين قرارداد صريحا و يا ضمنی به مفهوم اعطای حقوق، مزايا و يا تعهدی به شخص ثالث نمی‌باشد، مگر مواردی كه در اين توافقنامه ذكر شده‌اند.
# متقاضی متعهد می گردد در طول مدت استفاده از خدماتی كه فرا هاست بر طبق فرم سفارش در اختیار وی قرار می دهد، به هنگام تبادل فایلها و كلا هرگونه اطلاعات به فضای تخصیص داده شده جهت سایت خود، رعایت كامل شئونات اخلاقی ، قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی را بنماید . # مشتری می پذیرد كه مسئولیت كامل هرگونه اطلاعات، فایل، تصویر و نیز سایر مواردی كه درون سایت خود قرار می دهد، با خود او می باشد و هیچگونه مسئولیتی در این زمینه متوجه فرا هاست نمی باشد. # متقاضی همچنین متعهد می گردد كه كلیه قوانین حقوق تالیف بین المللی و داخلی را در سایت خود رعایت نموده و از ایجاد مزاحمت برای سایر كاربران اینترنت، اقدام به دستكاری و نفوذ به سایت های دیگران، هرگونه استفاده غیر قانونی از ایمیل خود و سایر موارد مشابه پرهیز نماید.
# مسئولیت نگهداری از اطلاعات اختصاص داده شده به کاربر برای سفارش مورد نظر به عهده کاربر میباشد و در صورت پخش اطلاعات مورد نظر توسط کاربر به دیگر اشخاص، شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات حاکی از آن ندارد. # کاربر متعهد میشود تا اطلاعات اختصاص داده شده به خود را بدون هماهنگی با شرکت، به فرد دیگری منتقل نکند.انتقال سرویس به فرد دیگر با هماهنگی شرکت امکان پذیر بوده و شامل هزینه 5000 تومانی میباشد. # شرکت برای تماس با مشتریان نیازمند است تا تمامی اطلاعات کاربر را اعم از نام، نام خانوادگی، آدرس پستی، کد پستی، تلفن و… را به طور کامل و دقیق در اختیار داشته باشد و کاربر موظف است تا این اطلاعات را به طور کامل و دقیق وارد نماید در غیر این صورت سفارش کاربر تایید نخواهد شد.در صورتی که بعد از سفارش اطلاعا تعویض گردد یا شرکت مطلع شود که اطلاعات وارده صحیح نبوده سرویس مشترک مسدود و بازگشت وجه داده نخواهد شد.
نکته : شایان ذکر است اطلاعات کاربر کاملا محفوظ بوده و هیچگاه افشا نخواهد شد.
# در صورتیکه مشکلاتی برای فرا هاست پش آید و این مشکلات از عهده مسئولین این شرکت خارج باشد و موجب قطعی ارتباط و یا از کار افتادن خدماتی که شرکت به مشتری ارائه میدهد، گردد، این مورد از عهده مسئولین شرکت خارج میباشد. از میان اتفاقات مزبور می توان به مواردی مانند آسیب دیدگی ماهواره های مخابراتی، پدیده های مخرب جوی، اشكالات خطوط مخابراتی، تاخیر در پاسخگویی شركتهای خارجی فراهم كننده خدمات درخواستی به هر میزان زمانی، ممنوعیت به كارگیری اینترنت در خارج یا داخل كشور، جنگ، تغییر در قوانین داخلی یا خارجی، اجبار شركتهای بین المللی جهت دریافت مبالغ اضافی جهت پایدار ماندن خدمات مربوط به میزبانی وب، تحریم های بین المللی ، تغییرات در قوانین و بوجود آمدن مشکلات ارزی، اقتصادی، واردات و صادرات، تغییرات نرخ ارز و مشکلاتی از این قبیل که خارج از عهده فرا هاست باشد را اشاره نمود . # در صورتی که مشتری فراتر از حد و میزان فضای تخصیص داده شده به وب سایت خود استفاده نماید، مانند ارسال هرز نامه (SPAM) ، استفاده نابجا از وب سایت،استفاده از فیلتر شکن های موجود و میزبانی سایتهایی با موضوعات جنسی به هر شکل، سیاسی، غیر قانونی، هایپ ،کلاهبرداری، موضوعات هک و کرک و ناقض قوانین کپی رایت ایران ،و کلا ایجاد شرایطی که مخالف با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد اکیدا ممنوع است ، و سرویس ارائه شده از طرف شرکت بدون هیچگونه اخطار و یا هیچگونه بازگرداندن مبلغی به کاربر، مسدود خواهد شد و ارائه فول بک اپ سرویس شامل جریمه 300هزارتومانی خواهد بود. همچنین سایتهایی که بیش از حد مجاز از منابع سیستم (Resource) مانند CPU ،Ram و یا شبکه استفاده می کنند بدون اخطار قبلی قطع خواهد شد،لازم به ذکر است که کاربر هرگونه قصد هک سرور و وب سایت ها را داشته باشد و از ابزار هک جهت هک وب سایت استفاده نمیاد آنتی ویروس های قدرتمند سرور آنها را شناسایی و ساسپد نموده و سرویس قابل بازگرداندن وجه نبوده و علاوه بر آن هزینه یکآپ سایت 100هزارتومان و 200هزارتومان به عنوان جریمه دریافت میگرددفقط فول بک اپ سرویس در ازای پرداخت وجه جریمه که جمعا 300هزارتومان می باشد تحویل داده میشود.
نکته : پهنای باند به میزان Ram ، CPU و منابع اشتراکی سرور گفته نمیشود.
نکته : تمامی دامنه های آی آر که از طریق سایت ثبت میشود در پنل فرا هاست ثبت میشود و فرا هاست صاحب امتیاز دامنه میباشد و مشترک فقط دامنه رو اجاره کرده است برای مدتی که هزینه رو پرداخت کرده است.مشترکینی که میخواهند دامنه در پنل خودشون باشد باید در زمان خرید یک تیکت به بخش پشتیبانی ارسال کنند تا پنل در دامنه خودشون ثبت شود در غیر این صورت در پنل فرا هاست ثبت میشود و پنل داده نمیشود و انتقال داده نمیشود.
نکته :کاربر نباید از سرویس میزبانی وب (وب هاستینگ) به عنوان هاست دانلود و یا آپلود استفاده نماید.
# مسئولیت حفاظت از فایلها، مطالب موجود در سایت، نام کاربری و کلمه عبور و بکاپ گیری روزانه از اطلاعات بر عهده کاربر میباشد و در صورتی که مشکلاتی از سوی این موارد پیش آید، هیچگونه مسئولیتی متوجه فرا هاست نمی باشد . لازم به ذکر است به طور اتوماتیک سیستم پشتیبان گیری هفتگی برای کلیه سرویس های وب هاستینگ فعال می باشد . و هیچگونه بک آپی از سرویس های مجازی و اختصاصی گرفته نخواهد شد وکاربر خوب موظف به تهیه بک آپ می باشد و از بین رفتن اطلاعات به هر نحوی هیچگ.نه مسئولیتی شامل حال فرا هاست نمی شود…
تبصره : از اکانتهایی که حجم اطلاعات آنها بیش از یک گیگابایت باشد، بک آپ تهیه نمیشود.
# اسناد، دفاتر، گزارشات و همچنین عملیات الكترونیکی ضبط شده در سیستم های كامپیوتری فرا هاست در مقابل ادعای کاربران، سند و دلیل معتبری میباشد . # فرا هاست مجاز به حذف فایلهای ویروسی کاربران می باشد. بدیهی است پس از حذف فایل آلوده هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود . # نگهداری و استفاده از کدهای مخرب بر روی سرور های فرا هاست ممنوع بوده و فرا هاست مجاز به حذف آنها بدون اطلاع قبلی می باشد.
# چنانچه سرویس های فرا هاست دارای مشکل شوند تا 24 ساعت فرا هاست حق را برای خود محفوظ میداند تا مشکل را بررسی و رسیدگی نماید.چنانچه بعد از 24 ساعت مشکل مرتفع نگردید سرویس های کاربران به دیتاسنتر و سرور دیگری منتقل خواهند شد. # ارسال ایمیلهای انبوه، استفاده از نرم افزارهایی که از منابع سرور به میزان زیاد استفاده میکند (نرم افزار دانلود و آپلود، راه اندازی دانلود و آپلود سنتر و…) روی هاست هاستهای اشتراکی (میزبانی وب) شدیدا خلاف قوانین بوده و اکانت مورد نظر بدون اخطار قبلی مسدود خواهد شد.
قوانین پشتیبانی تهعدات کاربر :
# کاربر متعهد میشود تا از ارسال تیکتهای مکرر و در یک موضوع جدا خودداری کند. # تمامی کاربران موظف هستند تا مشکلات خود را تنها و تنها از طریق سیستم تیکتینگ پیگیری نمایند و از تماس با واحدهای فروش (تماس با شرکت، استفاده از فرم تماس با ما، تماس با مشاور آنلاین فروش و…) خودداری کنند. # کاربر موظف است تا ادب و شئونات اخلاقی را در هنگام ارسال تیکت پشتیبانی رعایت نماید و مشکلات خود را در نهایت آرامش و ادب پیگیری نماید، در غیر اینصورت سرویس های وی مسدود شده و هیچ هزینه ای مسترد نمیگردد. # کاربر موظف است هنگام ارسال تیکت، سرویس مربوطه، عنوان تیکت، و متن تیکت را به درستی و با توضیحات کامل وارد نماید تا در پاسخگویی اپراتورهای شرکت وقفه ایجاد نشود و در نهایت در حل مشکل کاربر تسریع گردد. # بعد از بازگشایی تیکت ، ایمیلی حاوی اطلاعات تیکت و لینک مشاهده تیکت برای کاربر ارسال میشود که کاربر میتواند با کلیک بر روی لینک تیکت ، از وضعیت پاسخگویی به مشکل خود آگاه شود. شایان ذکر است به محض پاسخ اپراتورهای فرا هاست، ایمیلی حاوی پاسخگویی اپراتورها به کاربر ارسال میشود. # فرا هاست هیچگونه مسئولیتی من باب پاسخگویی به تیکت های تکراری ، دارای عنوان نامناسب ندارد.
تعهدات اپراتور (کارمند/پشتیبان) :
# اپراتور فرا هاست متعهد میشود تا تمامی تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات مربوط به پشتیبانی سرویس مربوطه انجام دهد تا رضایت کاربر را جلب نماید.
# اپراتور موظف هست در ساعات کاری روزانه اداری ظرف حداکثر 2 ساعت پاسخ کاربران را ارسال نماید.
تبصره : شایان ذکر است خدمات آموزش (حل مشکلات برنامه نویسی، حل مشکلات طراحی، آموزش نحوه حل مشکل بوجود آمده توسط خود کاربری و…) به هیچ عنوان شامل وظیفه کارمند نمیشود. با این حال فرا هاست با راه اندازی بخشهای آموزش اقدام به حل مشکلات نامربوط به پشتیبانی کاربران را کرده است.
# اپراتور موظف است تا در نهایت ادب و احترام به پاسخگویی کاربر بپردازد تا مشکل کاربر مرتفع گردد.
انصراف از ارائه سرویس : سرویس دهنده حق تصمیم بر ارائه هر یک از سرویس ها را برای خود محفوظ می دارد و در حالت هایی که امکان ارائه یکی از سرویس ها از نظر فنی ، قانونی و یا هر دلیل دیگر وجود نداشته باشد سرویس مذکور را لغو می نماید اما سرویس دهنده موظف است قبل از لغو هر سرویسی مشترک را آگاه نموده و زمان قابل قبولی به مشترک داده شود تا اطلاعات خود را بر روی سروری دیگر منتقل نماید یا نسخه پشتیبان از اطلاعات تهیه کند . در صورت اقدام نکردن مشترک به انتقال اطلاعات سرویس دهنده خود را موظف به تهیه نسخه پشتیبان خواهد دانست و این نسخه به مدت ده روز نگهداری می شود و در صورت درخواست مشترک قابل ارائه خواهد بود .
لغو سرویس توسط مشترک : مشترک می تواند تا یک روز بعد از تحویل گرفتن سرویس خود ، آن را لغو نماید . در این صورت هزینه های غیر قابل برگشت مثل هزینه آی پی آدرس ، دامنه و … از کل مبلغ دریافتی از مشترک کسر شده و مابقی مبلغ برگشت داده می شود . پیش از لغو کردن سرویس ، مشترک موظف است تمام اطلاعات خود را از روی سرور خارج کند یا اقدام به تهیه نسخه پشتیبان نماید و سرویس دهنده بعد از دریافت درخواست لغو سرویس و برگشت هزینه هیچ تعهدی نسبت به نگهداری اطلاعات مشترک نخواهد داشت . شرایط کامل باز پرداخت وجه در ذیل ذکر شده است و در صورتی که هر یک از موارد ذکر شده رعایت نشده باشد امکان باز پرداخت وجه وجود نخواهد داشت .
شرایط لازم برای باز پرداخت وجه : * تمامی سرویس ها دارای 24 ساعت زمان تست هاست هستند که در صورت ناراضی بودن مشترک وجه مسترد شده به طور کامل برگشت داده خواهد شد . * مشترکینی که بعد از سپری شدن 24 ساعت زمان تست هاست درخواست بازپرداخت وجه می نمایند باید دلیلی قانع کننده و یا مدرکی مستند ارائه نمایند . * مشترک نباید قبل از درخواست باز پرداخت وجه بیش از 5 درصد از فضا ، پهنای باند یا سایر امکانات سرویس خریداری شده را استفاده کرده باشد . * مشترک در طی این یک روز نباید قوانین سرویس دهی را نقض نماید در غیر این صورت هیچ وجهی قابل استرداد نخواهد بود . * هزینه هایی مثل ثبت دامنه یا کانفیک های مربوط به سرور که قابل برگشت نباشند از مبلغ سرویس کسر خواهند شد .
اتمام دوره سرویس : مشترک موظف است تا یک روز پس از زمان سررسید سرویس ، اقدام به تمدید آن نماید ، چنانچه سرویس به دلیل عدم پرداخت به موقع معلق ( suspend ) شده باشد ، مبلغی برابر با سی در صد از هزینه سرویس به عنوان هزینه فعالسازی مجدد دریافت خواهد شد . بدیهی است که پس از گذشت زمان تعلیق سرویس که سه روز می باشد ، سرویس دهنده هیچ تعهدی در مورد نگهداری اطلاعات مشترک نخواهد داشت .
استفاده از سرویس برای مقاصد غیر قانونی : تنها به کاربرانی اجازه فعالیت بر روی سرورهای سرویس دهنده را دارند که هیچ یک از موارد زیر را نقض نکنند و در غیر این صورت سرویس کاربر مورد نظر توسط سرویس دهنده لغو شده ، هیچ هزینه ای باز پس داده نخواهد شد و تمام یا قسمتی از اطلاعت مشترک پاک سازی خواهند شد .
# ارسال هرز نامه ( Spam ) : کاربرانی که اقدام به ارسال پست الکترونیک تبلیغاتی به صورت انبوه کنند ، اجازه استفاده از سرویس های سرویس دهنده را نخواهند داشت و در صورت مشاهده سرویس مشترک بدون هماهنگی مسدود خواهد شد . # کلاهبرداری و سرق اطلاعات : کاربرانی که به هر شکلی قصد منحرف کردن بازدیدکنندگان را داشته باشند از قبیل ایجاد وب سایت های مشابه بانک ها ، موسساتی برای دریافت اطلاعات شخصی ، دریافت وجه و … مجاز به استفاده از سرویس های سرویس دهنده نیستند و در صورت مشاهده سرویس مشترک بدون هماهنگی مسدود خواهد شد . # قانون حق تالیف ( Copyright ) : انتشار و یا استفاده از فایل ، برنامه یا هر کالایی بصورت غیرقانونی و بدون مجوز ناشر یا تولید کننده ، شامل کتاب ، محصولات شرکت های داخلی و خارجی ، نرم افزار ، سریال ، موسیقی ، کرک و لایسنس و هر چیز دیگری که دارای حق تالیف باشد ممنوع است و در صورت مشاهده سرویس مشترک بدون هماهنگی مسدود خواهد شد . # بارگذاری به روش تورنت ( Torrent ) : تمامی کاربران باید از اجرای برنامه های تورنت و دانلود فایل های دارای کپی رایت با روش مذکور خودداری نمایند . در این روش فایل در حال دانلود همزمان با دانلود شدن منتشر نیز می گردد که این مورد برای فایل های بدون کپی رایت مشکلی ایجاد نمی نماید ولی در مورد فایل های دارای کپی رایت عملا یکی از مصادق نقض کپی رایت به شمار می رود . # فعالیت ضد اخلاقی ، ضد دینی و سیاسی : تمامی کاربرانی که در زمینه های ضد اخلاقی ، ضد ادیان الهی و یا در زمینه سیاسی دارای فعالیت باشند و ممکن است مشکلاتی مانند فیلترینگ ، نقض قوانین جمهوری اسلامی ایران و یا شکایت هایی را به همراه داشته باشند اجازه استفاده از سرویس های سرویس دهنده را ندارند و در صورت مشاهده سرویس مشترک بدون هماهنگی مسدود خواهد شد . # نصب پروکسی : نصب پروکسی بر روی سرور در حالتی که استفاده از آن به مدت زمان طولانی و برای عموم نباشد مجاز است . استفاده از پروکسی فقط جهت آزمایش هایی مانند کش کردن اینترنت ، بررسی درست کار کردن DNS های وب سایت موردنظر و … ممانعت ندارد . # استفاده غیرمجاز و تلاش برای نفوذ : کلیه فعالیت های مشترکین روی سرور log شده و نگهداری می شود ، همچنین سرور به صورت شبانه روزی مانیتور شده و فعالیت های مشکوک به سرعت تشخیص داده می شود . لذا اگر مشترکی قصد نفوذ و تلاش برای به دست آوردن اطلاعات یا ایجاد اختلال در سرویس دیگر مشترکین روی سرور را داشته باشد سریعا شناسایی شده و سرویس این مشترک به جهت حساسیت موضوع و مطرح بودن امنیت دیگر مشترکین به صورت کامل از روی سرور حذف خواهد شد . # دیداس DDOS : انجام هرگونه فعالیت مربوط به دیداس که باعث اختلال در سرویس دهی گردد و برای کاربر ابیوز بیاید، تمامی سرویس های مشترک بدون اطلاع قبلی مسدود و حذف میگردد و چوان سرور هیچگونه مسئولیتی بابت ارائه نسخه پشتیبان به کاربر ندارد.
رویه برخورد با اخطار ها : در زیر پروسه برخورد با اخطار های ارسال شده از طرف مرکز داده ها توضیح داده شده است و در مورد تمام کاربران به یکسان اجرا خواهد شد :
# هنگاهی که یکی از آی پی آدرس های در حال استفاده به هر دلیل اخطار دریافت نماید ، سرویس دهنده مجبور خواهد بود سرویس مذکور را به مدت 24 ساعت به حالت تعلیق در آورده و مورد را به مرکز داده ها توضیح دهد . در مواردی که سرویس دهنده دسترسی کامل به سرویس مشترک نداشته باشد ، این وظیفه بر عهده خود مشترک خواهد بود که سرویس مذکور را هر چه سریعتر و به مدت 24 ساعت به حالت تعلیق ببرد و توضیحات لازم را برای سرویس دهنده ارسال نماید . در صورتی که مشترک در این حالت ، وظایف خود را به درستی و در زمان لازم انجام ندهد ، عواقب ناشی بر عهده مشترک خواهد بود . # در صورتی که کاربر به هر دلیلی اخطاری مبنی بر تخلف از طرف مرکز داده ها دریافت کند ، می بایست جریمه ای به مبلغ 150,000 ریال را برای هر یک از اخطار ها پرداخت نماید. در صورتی که کاربر از پرداخت این مبلغ امتناع نماید ، سرویس دهنده مجاز است تمام سرویس های کاربر را تا زمانی که ایشان با دپارتمان امور مالی تصویه حساب نماید به حالت تلعیق در آورد و در این حالت نسخه پشتیبانی نیز به کاربر داده نخواهد شد .
توجه : فرا هاست میتواند این قرارداد را در هر زمان که بخواهد، از طریق تغییر این سند در وب سایت، برای خود محفوظ می دارد. ما به شما توصیه می کنیم که به صورت دوره ای برای اطلاع از این تغییرات، به سایت مراجعه کنید. پس از هر تغییر فرض ما بر این است که شما، آن تغییر را پذیرفته اید. نسخه قابل استناد این سند قرارداد آخرین نسخه ای که در سایت موجود است، خواهد بود.